De altijd maar toenemende ellende van de christenen van het Nabije Oosten heeft uw harten geraakt. Wij hebben veel noodhulp ontvangen en zelfs enkele grotere giften, vooral dan voor de christenen van Syrië en Irak, die de vlakte van Ninive moesten ontvluchten voor de criminele bende die beweert een islamitische staat te zijn.

Wij maken hier even het bilan op van die solidariteitsacties die wij de jongste vijftien maanden hebben opgezet. Dankzij een heel beperkte administratie (één enkele halftijdse bediende) kunnen wij onze werkingskosten tot een uiterste minimum beperken (kosten voor het verstrekken van informatie en sensibilisering zijn onvermijdelijk, waaronder de uitgave en verspreiding van dit Bulletin) kunnen wij het leeuwendeel van onze middelen aanwenden om onze noodlijdende broeders van het Oosten te helpen.

 

Eerst een woordje over onze beursalen. Werk voor het Oosten verstrekt studiebeurzen aan christelijke studenten van het Nabije Oosten, aan religieuzen zowel als aan leken, die hun hoger onderwijs voortzetten aan een universiteit of instituut voor hoger onderwijs in België (bij voorkeur theologie, maar niet noodzakelijk) en die zich ertoe verbinden na afloop van hun studie terug te keren naar hun land om er de opgedane kennis ten dienste te stellen van de plaatselijke gemeenschap, van hun Kerk en hun medeburgers. Zo onderhouden wij op dit moment 4 beursalen: de Libanese Joumana Khalil, die studeert aan het Institut d’Études Théologiques te Brussel, de Syriër Dibo Habbabe, die aan een doctoraat werkt aan de KUL, Manhal Makhoul en zijn broer Georges, de éne doctorandus en de andere student aan de UCL. Een tijdlang hebben wij ook Mina Raouf Amgad ondersteund, een Koptisch katholiek student die ons was aanbevolen door zijn Patriarch en door het Instituut voor oosterse studies van de paters dominikanen van Kaïro. Hij maakt nu een doctoraat in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Straatsburg en zijn beurs is nu overgenomen voor onze Franse zusterorganisatie Œuvre d’Orient. In totaal belopen deze beurzen over 2014 en een aantal eraan verbonden tijdelijke bijdragen (aankoop van boeken, noodzakelijke deelname aan colloquia in het buitenland, enz) 20.511, 90 €.

 

In Egypte ging onze hulp dit jaar vooral naar Dr Adel Ghali en zuster Maria, die lange tijd de naaste medewerkers waren van zuster Emmanuelle. Zij zijn de verantwoordelijken voor het ambitieuze project om een nieuwe school te bouwen voor de Koptische vuilnisophalers van de sloppenwijk van Ezbet en-Nakhl, in Oost-Kaïro. We hebben 10.000 euro bijgedragen voor de aankoop van de grond. We hebben ook een jonge veelbelovende Kopt geholpen, ons aanbevolen door de paters Lazaristen van Alexandrië, ten belope van 1500 euro, om een winkeltje te kunnen openen waar hij zelfgemaakte stoffen kan verkopen in Alexandrië.

 

In Ethiopië gingen 15.000 euro naar de aankoop van een stuk grond en de opbouw van de school Merci Lal voor arme kinderen uit de stad Lalibela. De som kwam voor een deel uit een legaat van één van onze trouwe lezers en vrienden, EH Ignace De Kesel, wiens naam de schoolbibliotheek zal dragen.

 

Wat Irak betreft getuigt uw gulheid van uw diepe ontroering als gevolg van het offensief van Daesh, waardoor duizenden christenen uit hun huizen werden verjaagd. Samen met het Comité de soutien aux chrétiens d’Orient en de steun van volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne en de Libre Belgique, hebben we nu al 57.000 euro kunnen inzamelen en opsturen naar de organisatie «Een dak voor gevluchte families», die door de bisschoppen van alle Kerken van Arbil werd opgezet. De bisschoppen delen ons regelmatig mee welke families precies van steun konden genieten. Deze grote actie moet worden voortgezet. Het leed van deze broeders die het slachtoffer zijn van een onbeschrijflijke barbarij is enorm.

 

In Israël komt Werk voor het Oosten direct tussenbeide door de giften in te zamelen voor de organisatie «De Vrienden van Galilea», die daardoor ook giften kan ontvangen die fiscaal aftrekbaar zijn. Diverse projecten voor christenen in Galilea kregen alle te samen 18.400 euro.

 

In Libanon steunen we sinds lang (15.234,92 euro in 2014) het prachtige weeshuis van de Grieks-katholieke zusters van OLV van Bijstand in Jabboula, in de Bekaa-vallei. Het huisvest ongeveer honderd wezen uit een behoeftig milieu en wil ze helpen een nieuw leven op te bouwen. Het wil ook christenen en moslims vreedzaam laten samenleven. Sommige kinderen zijn afkomstig uit dorpen die door de oorlog in Syrië op gespannen voet leven met elkaar: Ersal, Laboué, al-Aïn en Nabi Osman bijvoorbeeld. We zamelen ook giften in (7000 euro) voor de school van de Zusters van het HH Harten te Aïn Ebel, in het uiterste zuiden van het land, op 4 km van de Israëlische grens (zie http://www.ainebel.sscc.edu.lb/). Tenslotte hebben we 5500 euro bijgedragen aan het prachtige werk van Foyer de la Lumière (Beiroet) door onze vriend Dr. Robert Caracache. Via een alfabetiseringsprogramma en morele wederopvoeding, beroepsonderwijs en deeltijds beroepsonderwijs en psychologische begeleiding biedt de Foyer aan minderjarigen zonder vaste verblijfplaats, die het slachtoffer zijn van prostitutie of in de misdadigheid terecht kwamen, de mogelijkheid zich opnieuw in de samenleving te integreren en opnieuw psychologisch en moreel gezond te worden, zonder onderscheid van afkomst of geloof. De Foyer heeft recent haar werk uitgebreid tot Syrische vluchtelingen. De opvang van deze mensen is ook de inzet van de organisatie «Libami» van Witte Pater Francis Leduc, die van ons 4000 euro heeft gekregen, alsook van de Grieks melkitisch katholieke priester Joseph Saghbini van de parochie Furzol in de Bekaa-vallei, die de pelgrims van Werk voor het Oosten hebben ontmoet toen hij in Jeruzalem was (gift van 5000 euro). Tenslotte hebben wij 12.500 euro overgemaakt aan de kleine Belgische zusters van het Palestijnse vluchtelingenkamp van Dbayeh.

 

In Palestina bleven we op bescheiden wijze steun verlenen (2000 euro) aan het schitterende werk van de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (http://www.basr.org/en/) van Dr Edmund Shehadeh. De niet-confessionele school van de «Kleine Prins» van Jacques Neno een substantiële hulp van 20.000 euro, in het kader van het partenariaat met de Provincie Henegouwen: zo kon dit instituut dat met financiële moeilijkheden kampte de lonen van de leerkrachten kunnen betalen. De school van het herdersdorp Beit Sahoer van het Grieks melkitisch katholieke patriarchaat van Jeruzalem, met een 600-tal leerlingen van 3 tot 18 jaar, ontving een eerste toelage van 2500 euro, die ook dient voor loonkosten: het was mgr Jules Zerey, patriarchaal vicaris, die er onze aandacht op vestigde en die met zijn priesters instaat voor de missen in het H. Land die u, beste lezers, hebt besteld. Wij hopen dat ook dat slechts een begin is van een vruchtbare samenwerking met deze school.

 

Laat ons eindigen bij Syrië. De aanvallen van islamisten op het christelijk patrimonium overtuigen ons van de noodzaak van onze steun voor reddingsacties van oude manuscripten. In 2014 moesten wij ons beperken tot een bescheiden 1000 euro voor de digitalisering van de Maronitische archieven van Aleppo. Wij hebben gehoor gegeven aan de oproepen voor steun aan twee families die wij goed kennen en hun een uitzonderlijke steun van 6500 euro toebedeeld, om dringende medische kosten (voor een operatie) te dekken en een gebombardeerde woning te herstellen. Deze gerichte hulp voor privé personen kan misschien onbetekenend en zelfs onrechtvaardig lijken (waarom deze familie en geen andere?), maar het goede werk dat we hebben gedaan is dan maar zo. Wat kunnen we anders veel doen op dit ogenblik? Toch gaan we ook meer structurele hulp bieden in het Grieks melkitisch katholieke bisdom van Homs, Hama, Yabroed, waarvan we u de bisschop al hebben voorgesteld, mgr Jean-Abdo Arbach. Hij is een persoonlijke vriend van paus Franciscus en heeft zoals hij veel aandacht voor de armsten. Mgr Arbach is een herder van wie de integriteit, de inzet en de nederigheid ons alle vertrouwen inboezemt. In zijn handen zijn uw giften zeker bestemd voor degenen die ze het meeste nodig hebben. Wij hebben hem in 2014 37.500 euro toevertrouwd. Begin januari konden we hem in Rijsel ontmoeten en ontvingen we uit zijn handen een volledig dossier van alles wat dankzij uw gulheid kon worden gedaan, met een beschrijving van alle moedige projecten die zijn bisdom heeft opgezet. Voor het eerst sinds lang bereiken ons meer optimistische berichten en tekenen van hoop uit Syrië: sinds het bisdom van mgr Arbach bevrijd is van islamisten gedurende de voorbije lente, zijn een groot aantal gevluchte families teruggekeerd. De mensen stroopten al dadelijk de mouwen op en hebben scholen wederop gebouwd, dispensaria, centra voor catechese, kerken die geschonden of vernield. Het parochieleven en de liturgie werden hervat, ondanks de onzekerheid van wat er in de komende tijd kan gebeuren (zie de foto’s op de achterflap van dit Bulletin). Uw gaven dienen onder meer voor voedselpakketten, medische hulp, betaling van huur en schoolgelden, enz. We vermelden daarbij dat niet alleen 1200 arme christelijke families van het bisdom werden geholpen, maar ook 300 moslimfamilies, want de Evangelische naastenliefde geldt voor iedereen. Door haar liefde die gaat over de grenzen van godsdienstige breuklijnen, bouwt de Kerk mee aan de reconstructie van Syrië, waarin de diverse gemeenschappen moeten leren met elkaar samen te leven. Wij hebben mgr Arbach beloofd hem in 2015 een minstens even grote hulp te sturen als het voorbije jaar.