Paus Franciscus heeft zich dinsdag 23 december met een speciale Kerstbrief gericht tot de christenen in het Midden-Oosten.

Daarin staat het lijden en de vervolging centraal van de christenen en andere religieuze en etnische groepen in de regio.

Oproepen
Het enorme lijden “schreeuwt tot God” en eist van “alle religieuze leiders deze misdaden unaniem en ondubbelzinnig te veroordelen”, schrijft Franciscus. Ook roept hij de internationale gemeenschap op tot handelen om “zo snel mogelijk het geweld te stoppen dat al zoveel kwaad heeft aangericht.” Nadrukkelijk spreekt de paus over het “bevorderen van vrede door onderhandeling en diplomatie.”

Tranen
In zijn brief spreekt de paus zegt hij zich ervan bewust te zijn dat “jullie Kerstgezangen vergezeld zullen gaan van tranen en zuchten”. “Niettemin is de geboorte van de Zoon van God in ons menselijk vlees een onbeschrijfelijk mysterie van troost.”

Ongehoord geweld
“Helaas heeft het niet aan kwellingen en beproevingen ontbreken, zoals onlangs nog in het Midden-Oosten. Ze zijn de afgelopen maanden verergerd als gevolg van de aanhoudende vijandelijkheden in de regio, maar vooral door het werk van een nieuwe en verontrustende terroristische organisatie, van voordien onvoorstelbare dimensies, die allerlei geweld en onmenselijke handelingen heeft gepleegd. Dat heeft in het bijzonder een aantal van jullie getroffen, die op brute wijze zijn verdreven uit jullie eigen land, waar christenen sinds de tijden van de apostelen hebben geleefd.”

Medeleven
In zijn brief noemt de paus ook “de leden van andere religieuze en etnische groepen die ook vervolging en de effecten van deze conflicten te verduren hebben. Elke dag volg ik de nieuwe rapporten over het enorme lijden van veel mensen in de Midden-Oosten. Ik denk in het bijzonder van de kinderen, de jonge moeders, ouderen, daklozen en alle vluchtelingen, de hongerenden en zij die geconfronteerd worden met het vooruitzicht van een harde winter zonder een adequaat onderdak. Dit lijden schreeuwt tot God en het vraagt om onze inzet door gebed en concrete inspanningen om op elke mogelijke manier te helpen. Ik wil jullie allemaal mijn persoonlijke nabijheid en solidariteit betuigen, evenals die van de hele Kerk, en jullie een woord van troost en hoop bieden.”

Roep om eenheid
Naast een aanmoediging om nauw met Christus verbonden te blijven bid de paus dat “jullie in staat zullen zijn om een broederlijke gemeenschap te vormen naar het voorbeeld van de eerste gemeenschap van Jeruzalem. De door onze Heer gewilde eenheid is in deze moeilijke tijden meer nodig dan ooit, het is een geschenk van God, die een beroep doet op onze vrijheid en wacht op onze reactie. Moge het Woord van God, de sacramenten, gebed en gemeenschap jullie gemeenschappen voeden en voortdurend vernieuwen.”

Martelaren
“De situatie waarin jullie leven is een krachtige oproep tot heiligheid van het leven, zoals de heiligen en martelaren van elke christelijke gemeenschap hebben getuigd. Ik denk met liefde en eerbied aan de geestelijken en gelovigen die de laatste tijd zijn gedood, vaak alleen maar vanwege het feit dat ze christenen waren. Ik denk ook aan degenen die zijn ontvoerd, onder wie een aantal orthodoxe bisschoppen en priesters van verschillende denominaties. Mogen zij spoedig terugkeren, gezond en wel, naar hun huizen en gemeenschappen! Ik vraag God dat al die met het Kruis van de Heer verbonden lijden veel goeds mag brengen voor de Kerk en voor alle volkeren in het Midden-Oosten.”

Broederschap
Le pape Fran‡ois avec Bartholom‚e 1er … IstanbulDat de christen “temidden van vijandigheid en conflicten broederlijke gemeenschap en eenvoud ervaren is een teken van Gods Koninkrijk. Ik ben blij met de goede betrekkingen en de samenwerking tussen de patriarchen van de Oosters-katholieke Kerken en die van de Orthodoxe Kerken, en ook tussen de gelovigen van de verschillende kerken. Het lijden dat christenen verduren kan enorm bijdragen aan de eenheid. Het is de oecumene van het bloed, die een vertrouwvolle overgave aan de werking van de Heilige Geest vraagt.”

Aanwezigheid kostbaar
De paus noemt de aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten uiterst “kostbaar”. “Jullie vormen een kleine kudde, maar een met een grote verantwoordelijkheid in de landen waar het christendom werd geboren en zich het eerst verspreidde. Jullie zijn als zuurdesem in het deeg. Meer nog dan de vele bijdragen die de Kerk levert op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociale dienstverlening, die door iedereen worden gewaardeerd, is de grootste bron van verrijking voor de regio de aanwezigheid van christenen, jullie aanwezigheid. Dank jullie voor je doorzettingsvermogen!”

Interreligieuze dialoog
“Jullie inspanningen om samen te werken met mensen van andere religies, met joden en moslims, is een ander teken van het Koninkrijk van God”, aldus paus Franciscus. “Hoe moeilijker de situatie, hoe meer de interreligieuze dialoog noodzakelijk wordt. Er is geen andere weg. Dialoog, geaard in een houding van openheid, in waarheid en liefde, is ook het beste tegengif tegen de verleiding van religieus fundamentalisme, dat is een bedreiging vormt voor de volgelingen van elke religie. Tegelijkertijd is dialoog is een dienst aan de rechtvaardigheid en een noodzakelijke voorwaarde voor de vrede, waarnaar jullie allemaal zo vurig verlangen.”

Dialoog met islam
pape et Tawadros“De meerderheid van jullie woont in een omgeving die overwegend islamitisch is. U kunt uw islamitische medeburgers een meer authentiek beeld van de islam presenteren, zoals zo velen van hen verlangen, herhalen dat de islam een religie van vrede is, een die verenigbaar is met respect voor de mensenrechten en vreedzame coëxistentie van allen nastreeft. Dit zal gunstig zijn voor hen en voor de hele samenleving.”

Veroordeling
“De tragische situatie van onze christelijke broeders en zusters in Irak, alsmede van de Yezidi en leden van andere religieuze en etnische gemeenschappen, eist dat alle religieuze leiders zich duidelijk uitspreken en deze misdaden unaniem en ondubbelzinnig veroordelen, en om de praktijk ze op religieuze gronden te rechtvaardigen aan de kaak te stellen.”

Aansporing
“Beste broeders en zusters, jullie zijn bijna allemaal inheemse inwoners van jullie landen, en als zodanig hebben jullie de plicht en het recht op volledige deelname in het leven en de voortgang van jullie naties. Binnen de regio zijn jullie geroepen om ambachtslieden van vrede, verzoening en ontwikkeling te zijn, om de dialoog te bevorderen, om bruggen te bouwen in de geest van de zaligsprekingen en om het Evangelie van vrede te verkondigen, in een geest die bereid is tot samenwerking met alle nationale en internationale autoriteiten.